Održana ,,Razvojna radionica za rad sa ženama koje koriste droge u slučajevima nasilja”

Sa ciljem da prevaziđemo problem dodatne ranjivosti žena koje koriste droge u slučajevima nasilja, NVO Re Generacija je uz stratešku podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije 20. i 21. aprila organizovala online ,,Razvojnu radionicu za rad sa ženama koje koriste droge u slučajevima nasilja”. Radionici su prisustvovali predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, predstavnici Centara za socijalni rad, Sigurnih kuća, kao i organizacije civilnog sektora(OCD) koje deluju u oblasti droga (smanjenje štete, resocijalizacije i drugo), i organizacije civilnog sektora koje se prvenstveno bave prevencijom i pružanjem pomoći ženama žrtvama nasilja. 

Zašto žene nisu potražile pomoć u slučaju nasilja?, Vladana Stepanović

Tokom dva dana radionice prisutni su čuli i diskutovali o različitim aspektima upotrebe droga u ko-relaciji sa nasilje, sistemskim odgovorom na postojeće probleme. U skladu sa tim, prisutnima su prikazani rezultati istraživanja koje je NVO Re Generacija sprovela krajem 2020. godine u okviru projekta Sexism Free Night (ko-finansiranog od strane EU u okviru REC programa), a koji se tiču učestalosti seksualnog nasilja u noćnom životu i interakcije sa upotrebom psihoaktivnih supstanci (PAS). Prikazani rezultati pokazali su da na uzorku od 309 žena, alkohol koristi 95%, a marihuanu 77% žena, dok su takozvane klubske droge (amfetamin, kokain i MDMA) barem jednom koristilo više od 30% ispitanica. Ovim se direktno pobija učestalo mišljenje u javnom diskursu, da su korisnici droga uglavnom osobe koje su pripadnici nižeg socijalnog staleža i sa niskim obrazovanjem, s obzirom na to je 66% ispitanica fakultetski obrazovano. Takođe, istraživanje je pokazalo da su ispitanice u noćnom okruženju izložene višestrukom nasilju, ali da se učestalost nasilja ne može povezati sa učestalošću korišćenja PAS. Ono što govori u prilog tome da se nasilje događa i češće nego što se o tome priča su i dobijeni podaci da je od 309 žena njih 52 doživelo pokušaj silovanja, ili silovanje bez upotrebe fizičke sile, dok je 25 žena doživelo pokušaj silovanja ili silovanje uz upotrebu fizičke sile. U slučajevima nasilja, žene koje koriste drogu se najčešće za pomoć obraćaju prijateljima, a mnoge često ne zatraže pomoć jer: nisu sigurne šta se zaista dogodilo (50 žena), osećaja sramote (36 žena), straha da će neko saznati da su koristile drogu (14) i drugo.

Ekspertkinja iz oblasti socijalnog rada, Marija Petrović predstavila je ,,Iskustva u radu sa ženama žrtvama nasilja koje su korisnice droga u Centrima za socijalni rad u Republici Srbiji”, kao i pregled zakona, procedura i prakse koje postoje u Centrima. Marija je u okviru svog angažmana sprovela i mini istraživanje među svojim kolegama, kako bi ispitala spremnost za rad sa ženama koje koriste droge, nivo znanja i ekspertize potrebnih za rad sa njima iz pozicije socialjnih radnika, kao i protokole i procedure koji nakon CSR sprovodi pravosudni sistem, nakon čega je usledila kratka diskusija, tokom koje su predstavnici CSR podelili svoja iskustva u radu sa ženama koje koriste droge. 

Tokom drugog dana, ekspertkinja za rad sa korisnicama droga, Tanja Dimitrijević je podelila je svoje višegodišnje ,,Iskustvo u radu sa ženama žrtvama nasilja u programima smanjenja štete, tretmana i OCT-a”. Tokom svoje prezentacije, Tanja je prisutnima približila koncept smanjenja štete, što su učesnici ocenili pozitivno, s obzirom da većina njih nije ranije sarađivala sa OCD koje se bave drogama, a takođe većina prisutnih nije upoznata sa razlikama u pristupima kada je odgovor na problem droga u pitanju. Takođe, prisutni su dobili detaljnije infomracije o OCD koje se bave drogama u lokalnim sredinama, različitim gradovima na nivou Srbije. 

Ekspert za kozavisna ponašanja, Leo Ivanišević ukazao na značaj fokusa na ko-zavisna ponašanja u radu sa ženama žrtvama nasilja koje koriste droge.  Vežbom koju je sproveo na početku izlaganja, Leo je ukazao da smo i svi mi ili većina nas nosioci kozavisnih obrazaca, te da se zavisna ponašanja razvijaju kao reakcija na situacije u kojima se povremeno nađemo. Time je ukazao da osobe koje su razvile zavisnost od psihoaktivnih supstanci, ili nasilnog partnera, nisu krive za zavisnost, te ih ne treba osuđivati, već pokušati da se prodre dublje i otkrije uzrok  ovakvih ponašanja. Tokom dalje prezentacije Leo se osvrnuo na preporuke u radu sa ženama koje oriste droga u slučajevima nasilja vodeći nas kroz pojmove kao što su trauma, traumatsko vezivanje, ko zavisnost davajući konkretne premere koje osobe mogu uvesti u svoj rad, a koje će kao i sve prehodno rečeno biti objavljeno u Smernicama za rad sa ženama koje koriste droge u slučajevima nasilja. 

Leo Ivanišević, odgovor na kozavisno ponašanje

Tokom radionice mapirane su praznine u uslugama koje pružaju OCD i institucije ženama koje su žrtve nasilja, a koriste ili su koristile droge, kao i mesta za poboljšanje usluga i unapređenje saradnje. Razgovaralo se o zakonima i procedurama, kao i međunarodnim dokumentima kojih je Srbija potpisnica, ali i neispunjavanju protokola u praksi, što je ocenjeno kao važan prvi korak u procesu zagovaranja daljih unapređenja. Zaključeno je da je neophodno dublje se baviti ovom temom, te da su multidisciplanirani i intersektorski pristup od ključnog značaja za smanjenje stigme i diskrimanacije i pružanje adekvatne usluge žrtvama nasilja koje koriste droge. Formiranje mreže između Centara za socijalni rad i organizacija civilnog društva koje se bave problemima vezanim za upotrebu droga i prevencijom nasilja je prvi korak u daljem radu na poboljšanju usluga i tretmana korisnica droga koje su žrtve nasilja. 

Radionica je sastavni deo aktivnosti koji sprovodi NVO Re Generacija, uz stratešku podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, u okviru projekta “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”. . Sledeća planirana, a ujedno i završna aktivnost projekta predstavlja Konferencija koja će biti održana u 20. maja u 12h u Klubu Poslanika, , a tokom koje će biti predstavljeni rezultati projekta kao i dokument ,,Rad za ženama koje koriste droge, a žrtve su rodno zasnovanog nasilja”, koji predstavljaju i finalni rezultat projekta kao i budući plan saradnje i podizanja kapaciteta u oblastima važnim za temu projekta.

Projekat “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge” sprovodi NVO Re Generacija, u okviru granta koji pruža Evroazijsko udruženje za smanjenje štete (EHRA) u okviru regionalnog projekta pod nazivom „Održivost usluga za ključne populacije u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“ koji sprovodi Alijansa za javno zdravlje, u konzorcijumu sa 100% Life (All-Ukrainian Network of PLWH), Centralnoazijskim udruženjem za HIV i Evroazijskom mrežom za zdravlje ključnih populacija, uz pomoć Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.