Treninzi i obuke

Re Generacija od svog osnivanja radi na promociji i unapredjenju javnog zdravlja insistirajući na poštovanje i zaštiti ljudskih prava rizičnih populacija. Osnivanje organizacije je uzrokovano je manjkom programa i servisima selektivne i indikovane prevencije te u skladu sa tim radimo i na podizanju kapaciteta svih aktera u društvu koji rade na poljuima vezanim za droge. Trening tim NVO Re Generation ima bogato iskustvo u pružanju usluga obuke i predavanja različitoj publici, od vršnjačkih edukatora i naših volontera do organizovanja i održavanja posebnih treninga za podizanje kapaciteta za zdravstvene radnike i policajce. Treninzi koje držimo sastoje se od različitih predavanja i radionica vezanih za teme koje se obrađuju. Treninge kreiramo na osnovu specifičnosti publike kojoj gadržimo. Svaki trening je podložan promenama i može se (treba) prilagoditi potrebama publike.

Obuka vršnjačkih edukatora za volontiranje u noćnom životu i na festivalima uključuje sljedeće teme:

 • Droga – tradicija – bolest ili zločin
 • Programi za smanjenje štete. Terenski rad u noćnom životu i vršnjačka edukacija (može uključivati primere dobre prakse širom sveta)
 • Prevencija konačnog negativnog ishoda (predoziranja) i osnove prva pomoć
 • Nove psihoaktivne supstance (mogu sadržti različite primere programa za testiranje droga)

Obuka vršnjačkih edukatora o prevenciji rizičnog ponašanja među mladima iz ranjive grupe i ljudska prava uključuju sledeće teme:

 • Ljudska prava – koncept međunarodnog okvira – stereotipi i diskriminacija
 • Kako je zdravlje ranjivih grupa postalo pitanje ljudskih prava
 • Istorija upotrebe psihoaktivnih supstanci
 • Vrste droga, efekti i potencijalni rizici od upotrebe droga
 • Eksperimentisanje sa psihoaktivnim supstancama vs. zavisnost
 • Seksualno i reproduktivno zdravlje – Vežba: Seksualno prenosive infekcije Ljudska prava koja se odnose na seksualno i reproduktivno zdravlje
 • Rizično seksualno ponašanje
 • Obrazovanje vršnjaka i timski rad
 • Koncept smanjenja štete
 • Pristup i metodologija terenskog rada

Trening „Uticaj upotrebe supstanci na decu i porodice i važnost rane primene prepoznavanje i intervencija “uključuje sledeće teme:

 • Uticaj i posledice narkomanije roditelja na decu i porodice
 • Vrste psihoaktivnih supstanci i posledice upotrebe
 • Tehnički motivacioni intervjui
 • Informacije o postojećim zdravstvenim i socijalnim uslugama u koje porodice mogu ići

Pristup koji koristimo uključuje analizu i identifikovanje potreba za obukom učesnika. Nakon toga marljivo osmišljavamo dnevni red, modalitete obuke i materijale. Dizajn treninga uključuje i razvoj i ciljeve istog korz koji se identifikuju koraci učenja, sekvenciranje i strukturiranje sadržaja. Faza razvoja uključuje potrebe nabrajajući aktivnosti u programu obuke koje će pomoći učesnicima da nauče, biraju način isporuke, ispitivanje materijala za obuku i potvrđivanje informacija koje treba preneti pobrinite se da ostvari sve ciljeve. Pre i posle faze primene evaluacija je izuzetno važan deo naših obuka u cilju praćenja uspeha trening, ali i preispitati šta bi se u budućnosti moglo poboljšati The trainings we hold consist of the different lectures and workshops related to topics covered.