Izgubljene u sistemu

U ovom trenutku, u Srbiji i dalje nema sveobuhvatnih i sistematizovanih informacija o broju žena koje koriste drogu, koje su na OST terapiji, koriste programe smanjenja štete, ili su na odsluženju kazne zbog dela povezanih sa drogom, a ostaje i pitanje postoje li posebni protokoli i procedure kada je reč o vođenju trudnoće i porođaju žena koje koriste droge. 

Državne institucije, a neretko i organizacije civilnog društva, ne prepoznaju specifične potrebe žena koje (p)ostaju nevidljive. Ovo znači da su žene koje koriste drogu i njihove potrebe izgubljene u sistemu, a bez sagledavanja specifičnosti njihovog položaja, ostajemo i bez adekvatnih odgovora na njihove potrebe.

Kampanjom “Izgubljene u sistemu” želimo da skrenemo pažnju da bez prethodno analiziranih podataka ne možemo da kreiramo politike i programe zasnovane na dokazima, te  pozovemo  institucije i organizacije da pristupe sistematičnom prikupljanju podataka, analizi potreba i prilagođavanju usluga, pristupa i protokola ženama koje koriste droge, kako bi svoje usluge prilagodili potrebama žena. Ovom prilikom želimo da pokrenemo razgovor o urodnjavanju usluga kako bismo u budućnosti imali ne samo dostupne, već pristupačne, rodno osetljive, i sveobuhvatne usluge i programe usmerene na žene.

Ova kampanja je deo naših napora u zagovaranju, i približavanja potreba i poteškoća sa kojima se žene koje koriste droge susreću svakodnevno, što uključuje i rodno zasnovano nasilje. 

Tokom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja potrudićemo se da mapiramo dostupne podatke, potrebe ali i prepreke sa kojima se žene sreću, kao i rezultate različitih istraživanja kako bismo pokazali širu sliku, i istakli važnost urodnjavanja usluga i omogućavanja pristupa uslugama ženama koje koriste drogu, žrtve su nasilja, ili žive s HIV-om.

U cilju adekvatnijeg odgovora na potrebe žena, nakon konferencije ćemo lansirati i alat za procenu kapaciteta institucija i organizacija, sa fokusom na žene koje koriste droge. Smatramo da je ovo koristan i praktičan resurs, ali i važan prvi korak ka razvoju strategija zagovaranja za uvođenje i proširivanje rodno odgovornih usluga u različitim okruženjima u Srbiji.

U ponedeljak, 28. novembra, organizujemo i konferenciju “Izgubljene u sistemu” na kojoj ćemo se osim ovde pomenutih tema osvrnuti i na rezultate projekta “Podacima do promene”, koji je za cilj imao da osnaži žene koje žive sa HIV-om u Srbiji da se uključe u procese donošenja odluka koje se tiču njihovog seksualnog i reproduktivnog zdravlja, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Kao posebnu novinu među dosadašnjim istraživanjima u zajednici koja živi sa HIV-om u Srbiji vidimo uključivanje rodne perspektive, ali i pitanja koje se odnose na iskustvo različitih oblika nasilja koje su žene možda doživele nakon što su saznale za svoj HIV status ili zbog svog HIV statusa. Tokom konferencije će biti predstavljen i Nacionalni izveštaj “Podacima do promene” nastao na osnovu istraživanja, ali i fokus grupa i upitnika sprovedenog sa pružaocima usluga osobama koje žive sa HIV-om.

Za prisustvo konferenciji možete se prijaviti putem ovog linka.

Celu kampanju možete ispratiti na našim društvenim mrežama.

Kampanja “Izgubljene u sistemu” se realizuje u okviru Međunarodne kampanje borbe protiv nasilja nad ženama. Kampanju“Izgubljene u sistemu” sprovodi NVO Re Generacija, a finansira Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) u konzorcijumu sa Evropskom mrežom osoba koje koriste droge (EuroNPUD), organizacijom YouthRise, kao i Evroazijskom ženskom mrežom za borbu protiv SIDE (EWNA).