Preporuke za web outreach i protokol: Rad sa ljudima koji koriste droge sa fokusom na upotrebu NPS i stimulanasa i rad sa marginalizovanim zajednicama na Zapadnom Balkanu

Potreba za ovim dokumentom potekla je od činjenice da NVO Re Generacija sprovodi web outreach aktivnost među izbeglicama koje pristižu u Republiku Srbiju kao rezultat humanitarne krize u Ukrajini u okviru projekta ’’Hitna podrška pružanju HIV i usluga smanjenja štete među ključnim populacijama u Ukrajini i izbeglicama u odabranim susednim državama’’.  U okviru projekta NVO Re Generacija je razvila sistem upućivanja za usluge HIV prevencije, savetovanja i terapije, usluge povezane sa
smanjenjem štete i terapijom u vezi sa upotrebom supstanci, kao i druge opšte usluge koje pružaju zdravstvenu i socijalnu pomoć ili podršku.
Kao takav, ovaj dokument je zasnovan na, i prilagođen od, UNODC-jevog dokumenta Recommendations “Web-Outreach for People Who Use Drugs”, i dodatno informisan sopstvenim prethodnim iskustvima stručnjaka NVO Re Generacija u terenskom radu, outreachu i online savetovanju. Na osnovu ovih profesionalnih iskustava, našeg obrazovnog profila u društvenim naukama, i našeg poznavanja lokalnog konteksta kad je reč o upotrebi supstanci, zakonskom okviru, ilegalnim trţištima, itd. proširili smo i izmenili preporuke koje je pružio UNODC kako bi odražavale obrasce upotrebe supstanci i potrebe ključnih populacija u Srbiji.

Dokument je dostupan za preuzimanje klikom na ovaj link.