Inicijalni sastanak u okviru projekta “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”

Inicijalni sastanak u okviru projekta “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”  je bio održan u ponedeljak 22. februara sa početkom u 14 časova preko ZOOM platforme, organizovan od strane NVO Re Generacija uz stratešku podršku Kancelarije za brobu protiv droga Vlade Republike Srbije. 
Na inicijalnom sastanku su prisustvovali predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva koji deluju u oblasti droga (prevencija, smanjenje štete, tretman i drugo) ali i organizacija civilnog društva koji se bave nasiljem nad ženama. Sastanku su takoše prisustvovali predstvanici državnih institucija kao i predstavnice Ministarstva Pravde i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Sastanak je otvorila Irena Molnar, Izvršna direktorka NVO Re Generacije, kao i koordinatorka projekta, dok je dobrodošlicu učesnicima poželeo i Jovan Vojnović, rukovodilac Grupe za poslove iz oblasti borbe protiv droga, ispred Kancelarije za Borbu protiv droga, kao strateškog partnera u implementaciji projekta. Nakon uvodnih reči predstavljeni osnovni ciljevi i aktivnosti projekta, kao i definisani pojmovi radi lakšeg razumevanja ciljeva projekta, posebno u smislu žena koje koriste droge i vrste upotrebe droga koje su obuhvaćene ovim projektom.

Inicijalni sastanak zamišljen je kao početna aktivnost projekta i kao takav imao je za cilj da mapira zainteresovane strane i kanale komunikacije u pogledu upućivanja i pružanja usluga i odgovora na rondo zasnovao nasilje prema ženama koje koriste droge, kao i da omogući funkcionalnu komunikaciju između OCD i vladinih institucija. Kroz otvoren dijalog svih učesnika kojima se zahvaljujemo na otvorenosti i poverenju da diskutujemo o ovim osetljivim i važnim temamam, na satanku su mapirane i ključnni probelmi, prekretnice i ali i planovi za buduće korake i izgradnju kapaciteta organizacija koje se u svom radu sreću žene koje koriste droge a žrtve su rodno zasnovaog nasilja. 

Projekat je nova inicijativa NVO Re Generacije, koji za cilj ima unapređenje sistema podrške i upućivanja različitim servisima, kao odgovora na nasilje prema ženama koje koriste droge.  Iz razloga sve vidljivije ugroženosti žena u Republici Srbiji, one žene koje koriste droge dodatno su stigmatizovane i marginalizovane. Upravo ova nevidljivost i specifičnost problema dovodi do barijere u pristupu i dostupnosti različitim servisima, važnim za njihovo zdravlje i resocijalizaciju.

Prezentaciju projekta možete pogledati OVDE, dok Agendu samog sastanka možete videti OVDE.