Priručnik za učestvovanje u javnim politikama za organinzacije koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i marginalizovanim mladima

Organizacije i praktičari koji rade sa marginalizovanim mladima i mladima u riziku obično dizajniraju i/ili sprovode različite vrste aktivnosti, programa i usluga usmerenih ka zaštiti zajednica s kojima rade i poboljšanju njihove pozicije. Ove aktivnosti i programi mogu se ugrubo podeliti u tri međusobno povezane kategorije: istraživanje, praktice (terenske) aktivnosti i učestvovanje u javnopolitičkim procesima.

Premda se moze činiti da su ovo tri razlicite kategorije aktivnosti koje nemaju mnogo veze jedne sa drugima, moraju se posmatrati kao delovi veće slike. Kada je reč o učešću civilnog društva u javnopolitičkim procesima, uvidi stečeni direktnim terenskim radom sa ključnim populacijama, kao i istraživanjima koje se često sprovode među ovim populacijama, naša su najveća snaga u zagovaranju za politike koje su zasnovane na dokazima i inkluzivne. S druge strane, moramo nastojati da utičemo na javne politike i zakonodavstvo, jer ovi okviri regulišu oblast u kojoj sprovodimo svoje aktivnosti i redovno ograničavaju obim, format i prirodu naših programa i usluga. Na kraju, ali ne i manje bitno, nemoguće je dizajnirati efikasne programe ili formulisati koherentne zagovaračke inicijative bez prethodnog sprovodenja makar rudimentarnog istraživanja potreba, obrazaca i trendova u zajednicama s kojima radimo. Stoga je ključno podići kapacitete i kompetencije organizacija za sva tri aspekta rada sa marginalizovanim mladima, kao i njihove kapacitete i kompetencije za optimizaciju odnosa između ove tri kategorije. Cilj ovog priručnika je pružanje sveobuhvatnog pregleda procesa zagovaranja za reforme politika prema marginalizovanim zajednicama, od prikupljanja podataka o obrascima ponašanja i mapiranja fundamentalnih praksi, rizika i potreba, do načina zagovaranja za javne politike koje odgovaraju a potrebe zajednica i probleme koji se ističu kao najrelevantniji.

Priručnik pred vama jeste priručnik za organizacije koje žele da učestvuju u omladinskim ¡ drugim javnim politikama, i pretežno je namenjen omladinskim organizacijama koje rade, isključivo ili ne, sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i potencijalno koriste psihoaktivne supstance u ovim setinzima. Ipak, treba napomenuti da ovaj priručnik nije namenjen samo upotrebi od strane ovih organizacija. Može se smatrati da je njegov sadržaj primenljiv na rad sa bilo kojom drugom grupom ili zajednicom mladih u riziku ili marginalizovanih mladih, te želimo da ohrabrimo sve one koji rade sa bilo kojom marginalizovanom grupom mladih da koriste ovaj priručnik kao vodič i inspiraciju, po potrebi ga prilagođavajuci svom konkretnom kontekstu.

Priručnici su dostupni na

Engleskom

Srpskom

Hrvatskom

Makedonskom