Mladi za mlade da zajedno rade: Regionalni izveštaj o istraživanju

 S kojim se izazovima mladi susreću u noćnom životu i kako brinu o svojoj bezbednosti? Šta su civilnom društvu najveće prepreke kada je reč o učešću u omladinskim i drugim javnim politikama? Kako donosioci odluka vide ulogu organizacija civilnog društva u javnopolitičkim procesima? 

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja potražite u regionalnom izveštaju o istraživanju sprovedenom u okviru projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”!

U periodu između aprila i avgusta 2023. godine, partneri na projektu “Mladi za mlade da zajedno rade” NVO Re Generacija, HOPS – Healthy Options Project Skopje i Udruga Terra sproveli su istraživanje na temu mladih u riziku, smanjenja štete i javnih politika u Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Srbiji, a na osnovu metodologije koju je razvila NVO Re Generacija u okviru projekta “Mladi za mlade da zajedno rade” koji finansira Evropska unija kroz program ERASMUS +. 

Cilj istraživanja bila je procena postojećih kapaciteta, potreba i praksi regionalnih organizacija koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i/ili koriste psihoaktivne supstance u ovom kontekstu, te sa mladima u riziku i marginalizovanim ili ranjivim grupama mladih, kada je u pitanju rad sa ovim grupama i učešće u omladinskim ili drugim javnim politikama, odnosno zagovaranju za reforme javnih politika, tj. politike zasnovane na dokazima, kao i proceni dominantnih potreba i izazova mladih u riziku – mladih koji učestvuju u noćnom životu, mladih koji koriste psihoaktivne supstance u rekreativnim setinzima i marginalizovanih grupa mladih – odnosno njihovim obrascima ponašanja, iskustvima i rizicima kojima su izloženi. Pomoću ovog istraživanja smo mapirali odnose između prakse u radu s mladima i javnopolitičkih okvira u kojima organizacije funkcionišu, ali i prikupili primere dobre prakse kad je reč o optimizaciji tih odnosa i učestvovanju u omladinskim politikama. 

Nakon sprovođenja desk istraživanja, potom kvantitativne i kvalitativne komponente primarnog istraživanja, i analize prikupljenih podataka, zadovoljstvo nam je da predstavimo regionalni izveštaj o ovom istraživanju! 

Izveštaj na srpskom jeziku možete pronaći ovde

Izveštaje na jezicima partnera i engleskom jeziku možete pronaći ovde 

English

Hrvatski

Makedonski

Finasirano sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih