Borba protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama koje koriste droge – Problem kojim se niko ne bavi

Tokom svog desetogidišnjeg rada, tim NVO Re Generacije se sve češće susreće sa slučajevima nasilja nad ženama, među kojima je posebno ugrožena kategorija žena koje koriste droge. Stoga smo odlučili da je
vreme da svoje kapacitete, znanje i iskustvo unapredimo i iskoristimo, a time doprinesemo i unapređenju servisa za žene koje koriste drogu u slučajevima kada su iste i žrtve nasilja, te unapredimo sistem upućivanja na usluge koje ovaj problem bliže adresiraju.

U okviru projekta, 20. maja 2021. godine u klubu poslanika, održana je konferencija ,,Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge” koji implementira NVO Re Generacija uz stratešku podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, a koje finansira Evroazijska mreža za smanjenje štete (EHRA) u okviru regionalnog projekta pod nazivom „Održivost usluga za ključne populacije u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“ koji sprovodi Alijansa za javno zdravlje, u konzorcijumu sa 100% Life (All-Ukrainian Netvork of PLWH), Centralnoazijskim udruženjem za HIV i Evroazijskom mrežom za zdravlje ključnih populacija, uz pomoć Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Na konferenciji su takođe prikazani rezultati istraživanja prikupljeni u okviru Sexism free nighta projekta.

Ovaj projekat nastaje kao mešavina prethodnog znanja, iskustva i veština iz oblasti rada sa osobama koje koriste droge, ali i javnog zagovaranja i rada na unapređenju politika, u kojem naša organizacija ima deceniju iskustva, tokom kog smo uočili jaz između potreba žena koje koriste droge, koje su kao grupa nevidljive, i servisa koji su im dostupni – postoji izrazit nedostatak njima namenjenenih usluga. Posebno su ugrožene one žene koje su žrtve nasilja, a trpe diskriminaciju i stigmu po više osnova. Podataka na ovu temu na teritoriji Republike Srbije nema skoro uopšte, te je rad na ovoj temi, kao i početak zagovaranja za dostupnost servisa socijalne i zdravstvene zaštite za žene koje koriste droge, u najmanju ruku pionirski.

Podstaknute dobijenim podacima u okviru prethodnih istraživanja, NVO RE Generacija je inicirala projekat ,,Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge” koji je za cilj imao da mapira zainteresovane strane i aktere u odgovoru na rodno zasnovano nasilje usmereno ka ženama koje koriste droge, kako bi unapredili pristup uslugama socijalne zdravstvene i pravne zaštite za ove ranjive grupe, kojima je ta usluga teško ili potpuno nedostupna.


Ovaj projekat u svojoj finalnoj fazi kao glavni rezultat publikuje dokument „Rad sa ženama koje koriste droge u slučajevima nasilja“ kao smernice u radu namenjene organizacijama civilnog društva, centrima za socijalni rad i svima onima koji se neposredno ili posredno bave temama droga i nasilja, kako bi pružili jednak pristup uslugama potrebnim za odgovor na povezane probleme. Smernice su nastale mapiranjem direktnih nedostataka u odgovoru na rodno zasnovano nasilje, prilagođavanjem smernica nastalih u okviru Regionalnog projekta koji sprovodi EHRA.

Publikaciju mođete preuzeti klikom na sliku.


NVO Re Generacija kao najznačajniji rezultat projekta vidi međusektorski i interdisciplinarno umrežavanje organizacija civilnog društva, Centara za socijalni rad, resornih ministarstava i drugih zainteresovanih strana upravo zato što je sprečavanje nasilja javni interes, i podrška najranjivijim ženama u društvu od najvećeg društvenog značaja. Najavljen je nastavak napora da se sistem odgovora na rodno zasnovano nasilje nastavi i unapredi kako bi bio dostupan svima a posebno najranjivijim ženama među nama.

Autori publikacije su: Vladana Stepanović, Tanja Dimitrijević, MArija Petrović i Leo Ivanišević