Socijalna zaštita i mladi u riziku – Rezultati istraživanja

Koliko su usluge sistema socijalne zaštite prilagođene mladima u riziku u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci?

Koliko mladi imaju poverenja u sistem socijalne zaštite? 

Kakva su znanja i veštine potrebni zaposlenima u sistemu socijalne zaštite kako bi bolje odgovorili na potrebe mladih u riziku? 

Odgovore na ova, ali i mnoga druga, pitanja možete naći u našem izveštaju o Rezultatima istraživanja o dostupnosti i pristupačnosti usluga sistema socijalne zaštite mladima u riziku. 

Ova publikacija sadrži rezultate preglednog istraživanja koje je sproveo mladi istraživač Ilija Ostojić, kao i analizu prikupljenih kvantitativnih i kvalitativnih podataka o dostupnosti i pristupačnosti usluga sistema socijalne zaštite mladima u riziku, prikupljenih od projektnog tima, Marije Petrović i Nine Šašić. Na osnovu ukrštanja perspektiva različitih aktera sastavljena je sveobuhvatna analiza ove teme i formulisane su preporuke za unapređenje odgovora sistema socijalne zaštite na potrebe mladih u riziku, kao i za unapređenje saradnje između sistema socijalne zaštite i organizacija civilnog društva koje direktno rade sa mladima u riziku. 

Cela publikacija je dostupna za preuzimanje ovde.

Projekat Dobre politike za dobro društvo realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE

Projekat je strateški podržala Kancelarija za borbu protiv droga Vlade republike Srbije.