Film – Dobre politike za dobro društvo

Godinu dana smo se bavili pitanjem da li u sistemu socijalne zaštite postoje programi usmereni na mlade koji su pod povećanim rizikom u vezi sa psihoaktivnim supstancama, da li su dostupni, pristupačni i prilagođeni ovim mladima, kao i kako možemo da proširimo i unapredimo paletu postojećih programa i usluga – kroz reformu javnih politika, kroz edukaciju i kroz umrežavanje i saradnju sa organizacijama civilnog društva koje rade sa mladima u riziku.

Nakon svih aktivnosti i rezultata koje smo ostvarili u okviru ovog projekta, sada imate prilike da pogledate i naš kratak zagovarački film! On je tu da sažeto predstavi ovaj kompleksan problem i podseti nas na glavne zaključke do kojih smo došli tokom implementacije ovog projekta.

Projekat Dobre politike za dobro društvo realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE