Edukacija o drogama: šta mladima zaista treba?

Danas se obeležava Međunarodni dan obrazovanja, pa smo vam tim povodom pripremili pregled potreba mladih kada je reč o edukaciji o drogama.

Tokom 2020. godine, u okviru projekta “Hajde da pričamo o drogama: Nove metode komunikacije sa mladima”, NVO Re Generacija je učestvovala u sprovođenju regionalnog istraživanja čiji je zadatak bio da se procene postojeći načini edukacije o drogama i stavovi mladih prema njima, kao i da se sagledaju iskustvo i stepen informisanosti mladih o drogama, kako bi se prikupili primeri dobre prakse i otpočeo rad na unapređenju edukacije o drogama. 

Prikupljeni podaci pokazali su da je kod nas najčešći oblik edukacije o drogama jednokratno formalno predavanje održano u školi, koje se uglavnom bavi rizicima upotrebe droga i lečenjem od zavisnosti. Većina mladih ispitanika ocenjuje stečeno obrazovanje kao nezadovoljavajuće i smatra da bi ovu edukaciju trebalo da sprovode specijalizovani stručnjaci i vršnjački edukatori. Za detaljniji pregled rezultata i zaključaka, pogledajte čitav izveštaj na ovoj stranici.

U okviru istog projekta, a na osnovu rezultata pomenutog istraživanja, razvijen je i vodič za rad sa mladima “Kako komunicirati sa mladima o drogama”. Ovaj vodič predstavlja sveobuhvatni resurs za sve koji rade sa mladima, u kom mogu naći sve od osnovnih informacija o smanjenju štete, vršnjačkoj edukaciji i planiranju programa, do praktičnih saveta kako da približe ovu temu mladima kroz produkciju kratkog video sadržaja. 

U okviru projekta nastao je i kratak film “Nauči me”, koji se bavi istom temom iz ugla mladih. 

Tokom projekta “#BezbedanParty”, kroz kratku anketu sa mladima, uvideli smo da nemaju dovoljno informacija kada je u pitanju bezbednost u noćnom životu, te smo nakon treninga namenjenog upravo njima, razvili i džepni vodič za bezbedniji klabing, kako bismo mlade, na jednostavan, efektan, kratak i jasan način edukovali o bezbednosti u noćnom životu.

Kao što su mladima neophodne pristupačne informacije o pitanjima koja se tiču njihove bezbednosti i zdravlja, tako su i različitim profesionalcima koji rade sa mladima neophodne obuke i obrazovanje koje se tiče samog rada sa mladima koji potencijalno koriste psihoaktivne supstance. Iz ovog razloga, mi stalno radimo na edukaciji različitih stručnih zajednica o rizicima i efektima upotrebe droga među mladima i najboljim pristupima za komunikaciju s mladima. Zato trenutno u okviru projekta “Dobre politike za dobro društvo” pripremamo trening na ovu temu za socijalne radnike, o kom ćete više čuti na proleće!