Dobre politike za dobro društvo

Šta znamo o sistemu socijalne zaštite i programima usmerenim na mlade koji imaju iskustvo upotrebe psihoaktivnih supstanci ili su pod povećanim rizikom od upotrebe ili isključenja iz zajednice zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci? Koliko ih ima u sistemu socijalne zaštite? Koje su njihove specifične potrebe? Kako ih najefikasnije zaštititi? Na ova i mnoga druga pitanja težimo da odgovorimo kroz projekat “Dobre politike za dobro društvo”. 

Cilj nam je da kroz ovaj projekat pokrenemo razgovor između donosilaca odluka, organizacija civilnog društva i zaposlenih u socijalnoj zaštiti u pravcu kreiranja boljih politika usmerenih na mlade, radi unapređenja znanja zaposlenih u socijalnoj zaštiti i usluga socijalne zaštite koje se odnose na mlade u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci i koji su zato u riziku od socijalnog isključivanja, kao i da programi smanjenja štete budu prepoznati kao usluge sistema socijalne zaštite u Programu o sprečavanju zloupotrebe droga 2022 – 2026. 

U okviru projekta ćemo mapirati postojeće institucije i servise namenjene mladima u socijalnoj zaštiti, te organizacije civilnog društva čiji je glavni fokus rad sa mladima pod povećanim rizikom, rad sa osobama koje koriste droge i drugim višestruko marginalizovanim grupama. Na ovaj način ćemo obezbediti što potpuniji pregled dostupnih servisa i nadležnosti pojedinačnih institucija, organizacija i tela. 

Kroz istraživanje sa zaposlenima u socijalnoj zaštiti saznaćemo koje su potrebe i nedostaci u radu na pomenutu temu – da li imaju podatke o mladima u povećanom riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci u sistemu socijalne zaštite i posebnim rizicima sa kojima se oni susreću? Da li postoje specijalne obuke i edukacije, kao i razrađeni protokoli za rad sa njima za zaposlene u socijalnoj zaštiti?

Sa samim mladima ćemo razgovarati o tome koliko su oni upućeni u dostupne usluge u sistemu socijalne zaštite, kakva su im iskustva sa njima i koliko u njih imaju poverenja. 

Nakon obrade i analize prikupljenih podataka, pilotiraćemo trening za rad i komunikaciju sa mladima za zaposlene u sistemu socijalne zaštite i organizacije civilnog društva. Ovaj trening će im pružiti neophodna znanja, veštine i protokole za rad sa pomenutim grupama mladih, kako bismo što potpunije i učinkovitije zaštitili ove grupe od svih pridruženih rizika. 

Dodatno, razvićemo sistem upućivanja među zaposlenima u socijalnoj zaštiti i organizacijama civilnog društva koje rade sa pomenutim grupama mladih. Tako ćemo objediniti podatke o svim dostupnim resursima, unaprediti dostupnost i korišćenje usluga za mlade u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci i omogućiti simbiotičko i skladno funkcionisanje sistema socijalne zaštite i organizacija civilnog društva kada je reč o radu sa mladima u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci i socijalnog isključivanja zbog iste. 

Tokom čitavog trajanja projekta ćemo sprovoditi kampanju, pomoću koje ćemo podići svest o prisutnosti ove pojave i specifičnosti položaja navedenih grupa mladih. Putem kampanje ćemo informisati mlade i širu javnost o toku projekta, saznanjima do kojih smo u okviru njega došli i njegovim rezultatima. Uporedo sa tim sprovodićemo zagovaračke aktivnosti sa donosiocima odluka u okviru radne grupe za Program o sprečavanju zloupotrebe droga 2022-2026 i sa profesionalcima u oblasti socijalne zaštite i omladinskog rada u pravcu prepoznavanja programa smanjenja štete kao neophodne usluge u okviru sistema socijalne zaštite, a sve u cilju unapređenja opsega i funkcionisanja usluga namenjenih pomenutim grupama mladih u riziku. 

Pratite naš sajt i društvene mreže u narednom periodu i naučićete kako da unapredite svoj rad sa mladima koji su u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci, ili već imaju iskustvo takve upotrebe. 

Projekat Dobre politike za dobro društvo realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE

Projekat je strateški podržala Kancelarija za borbu protiv droga Vlade republike Srbije.

Šta je javno zagovaranje?

Da li ste nekada čuli za zagovaranje ili javno zagovaranje?  Najjednostavnije i najopštije rečeno, to je praktična upotreba znanja u svrhe postizanja društvenih promena. One

Pročitaj više »