Sistem upućivanja – Mladi pod povećanim rizikom

Kako su rezultati istraživanja sprovedenog u okviru ovog projekta pokazali, većina ispitanih pružalaca usluga u oblasti socijalne zaštite smatra da bi razvijanje usluga za mlade u riziku, kao i razvijanje sistema upućivanja na organizacije koje sa ovim populacijama mladih rade, olakšalo rad centara za socijalni rad. Da bi odgovorila na tu potrebu, a imajući u vidu manjak resursa i manjak razvijenih usluga specifično namenjenih mladima u riziku, Re Generacija je razvila sistem upućivanja na organizacije civilnog društva koje rade (i) s mladima u riziku – namenjen pružaocima usluga u oblasti socijalne zaštite. 

Ovaj sistem upućivanja sadrži opšte podatke o procesu rada sa mladima u riziku i upućivanja na određene usluge ili programe, ali i spisak organizacija koje rade sa mladima u riziku prema oblasti njihovog rada, usluga koje one pružaju i programa koje sprovode, ali i njihovih kontakt podataka, mesta u kojima funkcionišu i svih drugih bitnih informacija. Sve ove informacije na jednom mestu omogućiće jednostavno i efikasno upućivanje mladih u riziku na najrazličitije usluge koje su im potrebne i dostupne. 

Svoj besplatan primerak Sistema upućivanja možete preuzeti ovde

Projekat Dobre politike za dobro društvo realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE

Projekat je strateški podržala Kancelarija za borbu protiv droga Vlade republike Srbije.