Primer dobre prakse rada sa ženama koje koriste doge

NVO Re Generacija nastavlja sa realizacijom projekta ,,Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge“. U prvom delom projekta bavili smo se mapiranjem koje su to usluge dostupne ženama korisnicama droga koje su žrtve nasilje u Srbiji, a u okviru organizacija koje se bave smanjenjem štete ili pružanjem pomoći ženama žrtva nasilja, kao i u Centrima za socijalni rad. 

Kroz ,,Razvojnu radionicu za rad sa ženama koje su žrtve nasilja a koriste droge“ i ,,Završnu konferenciju“ projekta kroz diskusiju sa socijalnim radnicama uočili smo mnoge izazove i probleme sa koji ma se suočavaju i zaposleni u ovim ustanovama. 

U nastavku projekta svoje kapacitete, znanje i iskustvo iskoristićemo da doprinesemo unapređenju servisa za žene koje koriste drogu u slučajevima kada su iste i žrtve nasilja. Pratite nas jer uskoro sledi još informacija o aktivnostima ovog projekta.

Primer dobre prakse rada sa ženama koje koriste doge

Žene koje koriste droge, a pretrpele su nasilje nisu samo pasivne žrtve koje treba spasiti, naprotiv, od njih možemo da naučimo kako osnažiti zajednicu. Stoga, smo odlučili da Vam predstavimo jedan od primera dobre prakse. 

Organizacija Metzineres sa sedištem u Barseloni, Španija, puža siguran prostor i organizuje zajednicu žena i trans žena koje koriste droge, a bile su žrtve nasilja, kako bi se oporavile od sistemskog nasilja i odgovorile na isto. Metzineres je više od organizacije koja pruža usluge ženama , oni su zajednica koja broji više od 300 članova, a od kojih je 30% ranije bilo u zatvoru, a oko 50% njih su beskućnice. 

Oni pružaju bezbedno okruženje za žene, kako bi ih izmestile iz uličnog okruženja gde su često zlostavljane i napadane. Neki od servisa koje pružaju su: skloništa za spavanje, usluga pranja odeće, ali i bezbedno okruženje za korišćenje droge, a u cilju smanjenja rizika od HIV i Hepatitis infekcija, ali i smrti izazvane prekomernom upotrebom droga. Takođe, nude psihosocijalnu podršku korisnicama, ali i organizuje kreativne aktivnosti u zajednici, kao  što su ples, joga, slikanje i drugo.

Pogledajte video koji prikazuje Metzineres organizaciju, a koji su objavile naše drage kolege iz Drugreporter, a uz podršku Međunarodnu mrežu osoba koje koriste droge – INPUD. 

**Stavovi predstavljeni ovde su isključivo stavovi Re Generacije kao autora i ne moraju se poklapati sa stavovima ili mišljenjima Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

**Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije nije učestvovao u koordinaciji i odobravanju neposrednog materijala i mogućih zaključaka koji su iz njega proizašli.