Zajedno smo lepši i jači

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”je tokom 2012. godine realizovao istraživanja među populacijama pod povećanim rizikom od HIV-a, u okviru kojeg je obavljeno nadzorno istraživanje„Rizičnog oblika ponašanja i faktora rizika za HIV i druge polno prenosive infekcije među mladim Romima” koje je organizovano na teritoriji grada Beograda na uzorku od 400 mladih Roma između 15 i 24 godine. Istraživanje je pokazalo da se broj ispitanika koji su koristili drogu ubrizgavanjem povećao duplo u odnosu na prethodno istraživanje (2010.). Samo 2% osoba zna tačno da identifikuje mesto gde se može dobrovoljno testirati i savetovati na HIV, a 1,8% Roma je izjavilo da se u poslednjih 12 meseci testiralo na HIV. Nijedna ispitivana osoba u Beogradu nije izjavila da je u prethodnih 12 meseci bila obuhvaćena preventivnim programom, a 1,3% ispitanika je prisustvovalo predavanju na temu HIV-a u vanškolskom sistemu u poslednjih 12 meseci.

Istraživanje je pokazalo da je neophodno povećati obim i dostupnost preventivnih programa na terenu kroz saradnju vladinog i civilnog sektora, promovisati rad savetovališta za mlade pri domovima zdravlja među mladim Romima, kao i edukovati mlade Rome o tome kada se treba obratiti zdravstvenoj službi vezano za probleme nastale zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci. Neformalni razgovori sa mladima koji pripadaju ovoj vulnerabilnoj grupi pokazuju da je upotreba droga prihvaćena i nije osuđivana u njihovom okruženju. Injektiranje droga je, kao najopasniji način upotrebe, promovisano od strane korisnika i među romskom populacijom veoma raspostranjeno. Sistemski odgovor na problem upotrebe droga u romskoj zajednici ne postoji, te je informisanost ove populacije na temu upotrebe psihoaktivnih supstanci na veoma niskom nivou. Zatvorenost romske zajednice, nedostatak pristupa novim informacionim tehnologijama, štampanim i elektronskim medijima utemeljuje potrebu za ranom prevencijom i kontinuiranom edukacijom.

Opšti cilj projekta je povećano uključivanje mladih Roma i njihovih porodica u svojoj zajednici u cilju unapređenja opšteg zdravlja i promocije odgovornog ponašanja prema svom zdravlju i zdravlju zajednice, kroz edukativne aktivnosti zasnovane na terenskom radu u beogradskim romskim zajednicama.
Specifični cilj projekta je unapređenje znanja i informisanosti mladih Roma kroz vršnjačku edukaciju o rizičnom ponašanju i dostupnim zdravstvenim servisima.

U okviru ovog projekta psorvedene su sledeće aktivnosti

  • Formiran je tim volontera kojem je održan je Bazični trening za volontere i vršnjačke edukatore. Teme bazičnog treninga: prevencija i štetnosti upotrebe psihoaktivnih supstanci, krvno i polno prenosivie infekcije i rizično seksualno ponašanje, terenski rad (pristup i metodologija), nakon čega su oformljeni timovi terenskih radnika.

  • Izradjen je informaciono edukativni materijal koji je distribuiran ciljnoj populaciji tokom terenskih aktivnosti koji se sprovodio u tri romska naselja na teritoriji beogradskih opština Zvezdara i Palilula.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije, dok je partner na projektu Gradska Opština Zvezdara
Projekat je realizovan u periodu od maja – do oktobra 2013. godine