Projekat BOOST: Jačanje organizacija za smanjenje štete vođenih od strane zajednice radi podrške javnom zdravlju

HIV/AIDS i virusni hepatitis su veliki teret za javno zdravlje i nesrazmerno utiču na specifične ranjive grupe, posebno na ljude koji koriste droge. Ove ranjive grupe se često suočavaju sa dvostrukim teretom faktora rizika i poteškoćama u pristupu zdravstvenim uslugama zbog kriminalizacije i stigme upotrebe droga, što dovodi do pogoršanih zdravstvenih dispariteta. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), dopiranje do ključnih populacija sa povećanim rizikom od HIV-a odgovarajućim uslugama omogućava efikasniju identifikaciju osoba koje žive sa HIV-om i na taj način im pruža ulaznu tačku za pristup nezi, lečenju i podršci.

Trenutno, Evropa računa na važne organizacije za smanjenje štete koje rade na pružanju ovih usluga ljudima koji koriste droge, što uključuje pružanje intervencija za unapređenje zdravlja zaraznih bolesti (tj. prevenciju, vezu sa brigom i lečenjem), i zalaganje za ovu sve više pogođenu zajednicu . Projekat BOOST okuplja Evropske mreže za smanjenje štete i Evropsku mrežu ljudi koji koriste droge (EuroNPUD) sa ciljem da ojača i podrži ove organizacije za smanjenje štete koje se nalaze u zajednici i koje vode zajednice u pružanju visokokvalitetnih usluga ljudima koji koriste lekove za efikasno upravljanje zaraznim bolestima (od prevencije do lečenja), kao deo sveobuhvatnog pristupa usmerenog na ljude i integrisanog pristupa ranjivim grupama. Stoga, BOOST podržava EU i susedne zemlje u postizanju dogovorenih ciljeva, zaustavljanja epidemije AIDS-a i borbe protiv hepatitisa i drugih zaraznih bolesti, uključujući ciljeve održivog razvoja (SDG) koje su postavile Ujedinjene nacije, a posebno SDG 3.

Da bi se ovo postiglo, projekat se fokusira na 4 ključne oblasti: Informisanje, poboljšanje, podrška, povezivanje i delovanje. „Ukupni kišobran je smanjenje štete, pružanje usluga za ljude koji koriste droge i za drugu populaciju koja je nedovoljno opskrbljena – za podršku organizacijama u pružanju dobrih usluga. Gledamo koje su potrebe, gledamo šta već postoji i kako to možemo poboljšati, intenzivirati, poboljšati, kako bi usluge postale bolje, a da ljudi koji koriste drogu lakše pronađu usluge“, opisuje Georg Broring, koordinator projekta iz Correlation European Harm Reduction Network (C-EHRN) koji vodi projekat BOOST.

  • INFORMISANJE: Procena i informisanje o trenutnoj praksi i kvalitetu pružanja usluga u zajednici za zarazne bolesti kao sastavnog dela organizacija za smanjenje štete u zajednici kroz identifikaciju modela dobre prakse, prikupljanje podataka o testiranju i povezanosti sa brigom o HIV/HCV/ HBV, prilagođavanje COBATEST alata za izveštavanje za usluge smanjenja štete i konsultovanje stavova ljudi koji koriste droge o ovim uslugama.
  • UNAPREDJENJE: Poboljšati znanje i stručnost u oblasti usluga zaraznih bolesti kao sastavnog dela organizacija za smanjenje štete u zajednici kroz unapređenje veština digitalne pismenosti kroz razvoj modula obuke, povećanje upotrebe digitalnih alata i obezbeđivanje peer-to-peer mentorstvo za korišćenje modela dobre prakse, da bi se na kraju povećalo testiranje, povezanost sa negom i lečenjem.
  • PODRŠKA: Da bi se izgradio kapacitet i povećao broj stručnih organizacija u zajednici koje imaju sveobuhvatan akcioni plan za zarazne bolesti (CDAP), četiri stručna partnera će izabrati četiri druge organizacije u zajednici koje će proći obuku i mentorstvo u realnom vremenu kako bi postali eksperti organizacije, odnosno „Svetionici“. Odabrani svetionici će dobiti podršku da razviju dobro definisane CDAP-ove i služe kao stručnjaci u svojim regionima.
  • CONNECT & ACT: Informacije i saznanja iz drugih aktivnosti omogućiće BOOST-u da ojača i konsoliduje postojeće evropske mreže za smanjenje štete i da se zalaže za primenu modela dobre prakse prevencije, lečenja i nege zaraznih bolesti za ljude koji koriste droge u evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou.

Projekat BOOST je deo trogodišnjeg akcionog granta koji sufinansira Evropska komisija i koji je zvanično počeo 1. januara 2023. Projekat BOOST uključuje sledeće partnere: 


Na Ovom projektu Re Generacija ima savetodavnu i ekpertsku ulogu u podizanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje dolaze iz zajednica OKD kad je u pitanju digitalna pismenost i kapaciteti za digitalne usluge, u okviru ćega ćemo kroz dve godine osmisliti i implementrati trening i mentoring aktivnosti kao i webinare na ove teme. 

Više o projektu: https://community-boost.eu/