Predstavljamo: “Drug-checking”

Predstavljamo: Drug-checking

Upotreba psihoaktivnih supstanci, posebno u rekreativnom okruženju, nije nova pojava. Prema podacima Evropskog centra za monitoring droga i bolesti zavisnosti za 2019. godinu, procenjeno je da je 18 miliona Evropljana nekad u svom životu probalo kokain, dok je 13.7 miliona probalo MDMA..
U Srbiji, kao i u drugim zemljama Evrope, psihoaktivne supstance koje se koriste u rekreativnim okruženjima, kao što su žurke i festivali, su ilegalne (sve sem alkohola). Sa druge strane, istraživanja pokazuju da trenutne mere borbe protiv droga, koje se ogledaju u represivnim akcijama, ne daju rezultate u smanjenju potražnje za upravo ovim supstancama. Zbog nedovoljnog  znanja o aktivnim jedinjenjima i dozama, droga predstavlja rizik za zdravlje, sa potencijalno smrtnim ishodom, a kao što je viđeno u mnogobrojnim slučajevima širom sveta – i nažalost poslednjih godina  u Srbiji. 
Drug Checking programi, odnosno programi testiranja droga, predstavljaju direktan odgovor na potrebu za smanjenje zdravstvenih rizika zbog ilegalne upotrebe droga. Iako su kao servisi već dugo prisutni, i dalje su pristup koji je kontraverzan u mnogim zemljama pa i kod nas, dok je u nekim zemljama Evrope i sveta prihvaćen i promovisan kao sastavni deo zdravstvenog sistema, u okviru intervencija smanjenja štete. Servisi testiranja droga namenjeni korisnicima psihoaktivnih supstanci se sastoje od dva elementa – hemijske analize kontrolisane psihoaktivne supstance koju na testiranje donosi klijent i pojedinačnog savetovanja koje se pruža svakome ko je došao da testira supstancu.
Programi su dizajnirani kao integrisana usluga koja u osnovi omogućava pojedinim korisnicima droga da dobiju hemijske analize supstanci koje poseduju (npr. kokain, ekstazi, GHB ili LSD), kao i da u skladu sa rezultatima dobiju savete kako bi bili što bezbedniji, informacije o sigurnijoj upotrebi droga, a po potrebi i savetovanje i upućivanje na druge isntitucije.

Zauzvrat, ovi servisi pomažu državama u kojima se sprovode da:

  • Smanje broj nesrećnih slučajeva kao posledica upotrebe droga;
  • Povećaju efikasnost u otkrivanju novih i/ili smrtonosnih psihoaktivnih supstanci  (sistemi za rano upozoravanje na nove psihoaktivne supstance);
  • Smanje kratkoročne i dugoročne štetne posledice upotrebe alkohola i droga na zdravlje; 
  • Uvedu ranu intervenciju prema grupama korinsika droga koji u fazama eksperimentisanja sa psihoaktivnim susptancama nisu obuhvaćeni kroz servise socijalne zaštite i/ili prevencije i obuke, a koji prethodno nisu bili korisnici programa smanjenja štete koje pružaju nevladine organizacije.

U okviru projekta #DAZNAMŠTARADIM Nevladina Organizacija Re Generacija nastoji da promoviše programe testiranja droga kao potrebnog servisa usmerenog ka mladima u Srbiji, a zbog sve veće pojave novih psihoaktivnih supstanci u našoj zemlji. Stoga ćemo u narednim nedeljama objaviti nekoliko informativno-edukativnih tekstova o ovim programima, kao i intervjue sa organizacijama koje ove programe sprovode u zemljama Evrope, a koje su vam potencijalno i poznate sa festivala koje ste možda posetili nedavno.

Uz stratešku podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, projekat se sprovodi u okviru granta koji je obezbedila Evroazijska Mreža za Smanjenje Štete (EHRA) kao deo Međunarodnog konzorcijuma za smanjenje štete, finansiranog od strane Robert Carr fondacije za mreže organizacija civilnog društva.