#DAZNAMŠTARADIM – INTERVJU: Helena Valente, Kosmicare, PT

RE GENERACIJA: Kosmicare je sprskoj da kažem publici moguće poznat po angažmanu na BOOM Festivalu, ali pre nego krenemo u detalje reci nam malo o samoj organizaciji? Ko je zapravo Kosmicare i koje vrste usluga pružate?

HELENA: Kosmicare je nevladina organizacija sa sedištem u Portugaliji rođena iz volje da podstakne promene u politikama prema drogama i promoviše osnaživanje ljudi koji koriste drogu, njihovih porodica i njihovih zajednica. Kao grupa verujemo da je naša odgovornost da promovišemo ljudski razvoj iz perspektive ljudskih prava i budemo kokreatori sveta koji nudi sveobuhvatne, humane i naučno podržane odgovore na zdravlje, bezbednost i blagostanje ljudima koji koriste droge. Rad Kosmicare-a zasnovan je na metodologiji koja se obično naziva smanjenje štete i maksimizacija koristi.

Kosmicare radi kao projekat zasnovan na vršnjačkoj edukaciji, to znači da je naša intervencija horizontalna i inkluzivna, uzimajući u obzir perspektive klabera i promovišući bliske i neformalne intervencije, upoznavajući ljude tamo gde su. Ne osuđujemo ponašanje ljudi, već umesto toga promovišemo sveobuhvatan odgovor koji pruža objektivne i pouzdane informacije, kao i usluge i materijale koji mogu da podrže ljude koji žele da usvoje sigurnija i prijatnija ponašanja.
U Portugalu su programi smanjenja štete uključeni u Nacionalnu strategiju za borbu protiv droga od 1998 (Comissao para a Estrategia Nacional de Luta contra a Droga, 1998), a 2001. stvoren je pravni okvir za prilagođavanje odgovorima za smanjenje štete, uključujući i proveru droga. Portugal se smatra vodećim međunarodnim primerom u pogledu reforme politike prema drogama i jedna je od retkih zemalja koja je stvorila posebno zakonodavstvo za usluge provere droga. Ovaj pravni okvir, uz mogućnost finansiranja od vlade i opštine Lisabon, omogućio je Kosmicareu da otvori centar u Lisabonu. Intervencije učinjene u velikim događajima poput Boom festivala fantastična su prilika za interakciju sa ljudima u iskrenim i otvorenim razgovorima o drogama, kako bi oni znali kosmičare i razumeli potencijal odgovora koje nudimo. Ali da bismo obavljali značajniji posao, koji bi zaista mogao dugoročno da ima veliki uticaj na ponašanje ljudi, moramo biti u stanju da utvrdimo vezu. Pad u centar otvara tu mogućnost, u mogućnosti smo da budemo sa mnogim ljudima koji su nas prvi put videli na festivalu i da sa njima radimo dubisnki. Takođe smo u mogućnosti da dopremo do mnogih ljudi koji ne idu na festivale, ali koriste drogu i mogu imati koristi od naših usluga. Otvaranje službe za testiranje droga na nedeljnom nivou daje nam mnogo širu perspektivu neformalnog tržišta droga i omogućava nam da uvek budemo ažurirani i sposobni da prilagodimo svoje odgovore najnovijim trendovima. Takođe nam je otvorio priliku da pomognemo ljudima da integrišu neka teška iskustva koja bi se mogla dogoditi tokom festivala ili kod kuće, ali kojima se u kratkim intervencijama nismo mogli obratiti. Drop Inn je otvoren od oktobra 2019. godine i do sada je to bilo neverovatno iskustvo.
Pored fizičkog prostora na zabavama i drop inn-a Kosmicare se takođe oslanja na intervenciju putem virtuelnih alata, poput društvenih medija, vebinara, botova.

RE GENERACIJA: Ideja da će droge biti korišćene uprkos zakonskim pokušajima da se ograniči njihova dostupnost dobija na popularnosti na međunarodnom nivou. U nekim zemljama za posledicu je imala usvajanje pragmatičnijih politika o drogama koje, između ostalog, nude specijalizovane servise smanjenja štete, uključujući testiranje droga. Ovaj svetonazor je potpuno suprotan od pristupa kriminalizacije i krivičnog gonjenja povezanih sa tzv. „ratom protiv droga“ iz druge polovine 20. veka, koji su skupi i, kao što istraživanja sve više pokazuju, neefikasni. Šta bi preporučio aktivistima iz zemalja gde je lična upotreba droga još uvek kriminalizovana zakonski ili u praksi?

HELENA: Većina zemalja, čak i one naprednije poput Portugalije, i dalje su proibicionisti, ali su se preusmerile sa gledanja na ljude koji koriste drogu kao na kriminalce i u suštini ih doživljavaju kao pacijente. Ova promena perspektive koja je upotrebu droge prebacila sa krivičnog na zdravstveno stanje izdanje otvorilo je vrata mnogim zdravstvenim i socijalnim odgovorima koji treba primeniti. U Portugaliji je 90-ih godina bila velika kriza sa drogom, oko 1% stanovništva je imalo problema sa upotrebom droge. Problematična upotreba droga bila je transverzalna za sve socijalno-ekonomske slojeve portugalskog društva, pa je postojao pritisak da se deluje. „Svi“ su imali člana porodice ili prijatelja sa „problemom droge“, što je stvorilo konsenzus oko potrebe da se nešto promeni. Jednostavno stavljanje ljudi u zatvor nije ništa rešavalo, infekcije prenosive krvlju bile su strahovito visoke u našoj zemlji. Dekriminalizacija droga i stvaranje odgovarajućih zdravstvenih odgovora za ljude koji ih koriste imali su vidljiv socijalni i ekonomski uticaj u našoj zemlji

Na kraju, dobri rezultati nekih programa prevencije, edukacije i smanjenja štete koji su nekada bili vrlo kontroverzni, poput razmene igala, na primer, omogućili su sprovođenje još inovativnijih odgovora poput provere lekova.

Međutim, ideja da ljudi imaju pravo da koriste droge i da ih većina ljudi na svetu koristi bez problema ili da se većina iskusnih problema može sprečiti još uvek nije zabeležena u većini zakona o drogama. Dakle, većina zemalja u svetu, sa zapadnom Evropom koja je verovatno na čelu, dozvoljava i eventualno finansira projekte smanjenja štete i prevencije, ali uvek zasnovane na premisi javnog zdravlja i sa ciljem da na kraju zaustave upotrebu, umesto da razmotre motivaciju ljudi da koriste drogu i ozbiljno investirajte u to kako da im pomognete da upravljaju ovom upotrebom kako bi izbegli potencijalne rizike i maksimizirali koristi koje ova upotreba može doneti. Tako da verujem da je još uvek dug put u pogledu politike droga. Na osnovu portugalskog iskustva, moj savet je da razvijate programe malim koracima i tražite konsenzus, pronađete argumente oko kojih se ljudi mogu složiti, obično je ušteda novca jedan od najprivlačnijih. 😉

RE GENERACIJA: Da li na efikasnost servisa testiranja droga ikako utiče povećanje dostupnosti i diverziteta novih psihoaktivnih supstanci? Kako se možemo ponašati u ovoj novoj sredini?

HELENA: Iskreno, mislim da što više raznolikosti možete pronaći u pogledu droga i doza, to je veći rizik za ljude koji ih koriste, pa nam je više potrebno testiranje droga integrisano sa drugim odgovorima u cilju smanjenje štete. Očigledno je da su NPS izazovi za timove za smanjenje štete koji koriste manje pouzdane tehnike testiranja droga. Ali kao što sam rekla ranije, informacije su snaga i u kombinaciji sa specifičnim intervencijama i savetovanjem provere lekova nezavisno od tehnike izuzetno su moćno sredstvo za smanjenje štete.

RE GENERACIJA: Neki smatraju da servisi testiranja droga, naročito oni na licu mesta, mogu pružiti korisnicima droga lažni osećaj sigurnosti i mogu biti zloupotrebljeni od strane prodavaca. Šta se može učiniti povodom takvih briga?

HELENA: U stvari, neki kritičari tvrde da drug checking servisi, čak i kada se koriste visoko napredne analitičke tehnike, mogu pružiti lažni osećaj sigurnosti korisnicima, jer se ispitivanjem uzorka u stvarnosti ne može predvideti individualna reakcija svake osobe na supstance, čiste ili “sečene”. Nesporno je da analiza droga ne može predvideti individualnu reakciju, ali kada pristupa relevantnim informacijama o sadržaju proizvoda, specijalizovani tehničar može ljudima koji koriste droge pružiti naučno utemeljene informacije o najčešćim reakcijama koje pojedinci imaju na određenu supstancu, povećavajući svest svojih potencijalnih rizika.

Da bi se ispunio jedan od glavnih ciljeva servisa za testiranje droga, a to je tačno povećavanje svesti korisnika o riziku, neophodno je imati informacije. U trenutnom scenariju hemijske anarhije i sa velikim brojem neinformisanih i neiskusnih ljudi koji koriste drogu, u našoj perspektivi je neophodno ponuditi ljudima koji koriste droge najtačnije i na nauci zasnovane informacije o efektima, dozama, načinima administracija i drugi specifični saveti o njihovoj upotrebi droga.

RE GENERACIJA: Zašto je bitno da ljudi znaju koji tip supstance uzimaju i u kojoj količini, i da li same te informacije mogu da zaista stvore obrasce ponašanja koji umanjuju ili minimiziraju rizike rekreativne upotrebe droga? 

HELENA: Jedan od glavnih ciljeva servisa testiranja droga u zajednici je sprečavanje korisnika da uzimaju opasne i “sečene” supstance. Kao i mnoge preventivne intervencije, i testiranje droga ima za cilj promenu ponašanja ljudi pružajući im tačne informacije o njihovom sadržaju i specifičnim strategijama kako minimizirati rizik od upotrebe droga. Studije fokusirane na uticaj programa testiranja droga na ponašanje klijenata pokazuju da većina korisnika izveštava o nameri da supstancu ne koriste kada je rezultat bio neočekivan i ukazivao na opasna ili nepoznata jedinjenja. Nedavno su Martins i sar. (2017) predstavili su podatke sa Boom festivala u Portugaliji koji pokazuju da se nakon objavljivanja upozorenja na festivalu da se DOk i 25k-Nbome prodaju kao LSD, broj ljudi koji žele da testiraju svoj navodni LSD znatno povećao, a njihovi izveštaji svedoče da je namera da se supstanca ne uzima ako nije LSD bila je veća od 70%. Na poslednjem izdanju Boom-a, Kosmicare i istraživačka grupa sa Univerziteta u Portu sproveli su kvazi-eksperimentalnu studiju, prikupljajući informacije sa svim korisnicima servisa testiranja droga u tri različita trenutka, uključujući trodnevno praćenje tokom događaja i šest meseci nakon.

Rezultati našeg prvog praćenja pokazuju da je skoro 80% ljudi koji su dobili neočekivani rezultat odlučilo da ne uzimaju tu supstancu. Rezultati takođe pokazuju da je došlo do promena u ponašanju kod učesnika koji su dobili očekivane rezultate. Do sada rezultati našeg istraživanja u ovoj oblasti podržavaju pružanje usluga testiranja droga na velikim elektronskim muzičkim događajima. Pokazuje da korisnici usluga kada dobiju objektivne zdravstvene informacije preduzimaju mere kako bi zaštitili svoje zdravlje.

RE GENERACIJA: Servisi testiranja droga postoje nekoliko desetina godina, pa sada postoji čitav dijapazon od brzih testova na licu mesta, koji detektuju glavna jedinjenja, do izuzetno preciznih testova koji identifikuju i kvantifikuju sva jedinjenja u jednom uzorku. Koje su ukratko praktične prednosti i mane svakog od ovih različitih pristupa? I koje tehnike koristi vaša organizacija u Lisabonu, ali i na Boom Festivalu?

HELENA: Prvi servisi koji nude testiranje droga u svrhu smanjenja štete sežu u 60-te godine i sporvodili su se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Nemačkoj. Sedamdesetih godina, u Severnoj Americi, nekoliko različitih programa nudilo je usluge anonimne analize. Što se tiče različitih tehnika koje koriste različite službe za proveru droga, sve one imaju nekoliko prednosti i nedostataka, a o većini od njih se široko raspravlja u literaturi, za svakoga ko želi da sazna više možete pogledati sledeće radove:

  • Harper, L., Powell, J., & Pijl, E. M. (2017). An overview of forensic drug testing methods and their suitability for harm reduction point-of-care services. Harm Reduction Journal, 14(1), 52. doi:10.1186/s12954-017-0179-5
  • Martins, D., Barratt, M. J., Pires, C. V., Carvalho, H., Vilamala, M. V., Espinosa, I. F., & Valente, H. (2017). The detection and prevention of unintentional consumption of DOx and 25x-NBOMe at Portugal’s Boom Festival. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 32(3), e2608-n/a. doi:10.1002/hup.2608

tako da neću ulaziti u mnogo tehničkih detalja. Očigledno je da neke tehnike, poput ispitivanja reagensa, imaju vrlo ozbiljna ograničenja zbog male količine informacija koje pružaju kada se koriste sami, a druge poput HPLC / GCMS-a su neverovatno tačne, ali izuzetno skupe.

Međutim, važnije od samih tehnika, verujem da je kada se testiranje droga koristi kao strategija smanjenja štete, i od suštinskog značaja je da se korisnicima jasno objasne sva potencijalna ograničenja usluge i da se uvere da oni razumeju da koja god tehnika da se koristi, analiza nedozvoljenih droga ne osigurava potpunu sigurnost proizvoda niti garantuje potpunu zaštitu zdravlja zaštitu osobe Takođe, testiranje droga, kao strategija smanjenja štete, nikada ne bi trebalo da se nudi odvojeno od kratkih konsultacija ili savetovanja koje bi trebalo da se usredsrede ne samo na rezultat testa, već i na dalje istraživanje potreba i želja korisnika prilikom korišćenja usluge. Ovaj privilegovani trenutak kontakta sa ljudima koji koriste drogu je od suštinske važnosti za svaku integrisanu uslugu i on jasno utvrđuje da servisi testiranja droga nisu usluge kontrole čistoće ili kvaliteta, u velikoj meri zavisne od analitičke tehnike, već važan i strateški integrisani zdravstveni odgovor.

Iako napredna kvantitativna analitička tehnika zaista pomaže kada želite da pružite dobre informacije o smanjenju štete, posebno kada se suočavate sa izazovima poput tableta visokih doza MDMA  ili pojave toliko mnogo moćnih NPS, čak i tehnike sa niskom pouzdanošću, kao što su tankoslojna hromatografija i kolorimetrijski reagensi, kada se kombinuju, mogu delovati kao važno sredstvo za smanjenje štete ako se koriste oprezno i u potpunosti su uključene u širu strategiju smanjenja štete.

U prošlim izdanjima Boom Festivala, ponuđena analitička usluga bila je ograničena na kvalitativnu identifikaciju jedinjenja prisutnih u uzorcima koje su pružali korisnici, vrativši se na tankoslojnu hromatografiju (TLC) i kolorimetrijske reagense. Međutim, nedavni trendovi na tržištu droga, kao što su tablete visokih doza MDMA, zahtevale su naprednije tehnike analize. Otuda je Kosmicare 2018. godine uložio napore da poboljša uslugu i udružio se sa Energi Control (ABD, Španija) radi postavljanja opreme za tečnu hromatografiju visokih performansi (HPLC) i UV-Vis spektrofotometra na festivalskim terenima. 

Iako upotreba TLC kao analitičke tehnike predstavlja neka ograničenja u pogledu pouzdanosti, ona dobro funkcioniše u kontekstu poput ovog gde je neophodno analizirati veliki broj uzoraka za nekoliko sati i, naravno, uz ograničeni budžet. TLC je vrlo stara analitička tehnika – stara više od 100 godina – ali ima dobre performanse za brzu analizu lekova prisutnih u smešama i u poređenju sa drugim jednostavnim i brzim analitičkim tehnikama kao što su FTIR ili Raman. TLC omogućava razdvajanje jedinjenja istovremeno u paralelnim trakama i ne zavisi od složene pripreme uzoraka, što daje rezultate vrlo brzo.

RE GENERACIJA: Supstance koje povećavaju nivoe energije i samopouzdanja upotrebljavaju se već vekovima. Ipak, upotreba poznatih i novih supstanci na muzičkim i drugim jako posećenim događajima postaje sve popularnija tokom poslednjih nekoliko decenija, a raste i njihova čistoća. Koji su rizici povezani s ovim fenomenom i kako ih možemo umanjiti?

HELENA: Neformalna tržišta droga se neprestano menjaju. Poslednjih godina glavna briga timova koji su sprovodili drug checking servise, poput Kosmicare-a, bila je stalna detekcija visokih doza MDMA u tabletama (ecxtasy prim aut). Većina onih koje danas cirkulišu na tržištima imaju 2 do 3 puta veću dozu MDMA povećavajući rizik od predoziranja i hitnih zdravstvenih stanja. Takođe nekoliko godina pronalazimo Levamisol u uzorcima kokaina. Levamisol je proizvod za dehelmintizaciju životinja, koji kada ga ljudi često koriste, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema i ugroziti imuni sistem. U zemljama poput Sjedinjenih Država i Kanade, supstance poput Fentanila, opioid koji se koristi da se “seče” heroin i drugih opioida, dovele su do toga da hiljade ljudi umre od predoziranja.

Već dobijamo povratne informacije da je pandemija COVID 19 i posledično zatvaranje granica dovelo do nestašice u snabdevanju određenim drogama, samim time i do  većeg nivoa adulteracija. Ova nova realnost sigurno će promovisati povećanje rizika svojstvenih upotrebi droga, pa je naš savet svima koji koriste droge da uvek testiraju svoje supstance pre upotrebe, ukoliko je to moguće.  Takođe imamo informacije da su, na primer, u Portugaliji supstance poput kanabisa manje dostupne i skuplje, pa su mnogi česti korisnici prisiljeni da naglo zaustave ili smanje upotrebu te da se posledično tome nose sa intenzivnom žudnjom, kao i sa psihološkom i na kraju fizičkom nelagodom. Te ako je ovo slucaj sa bilo kim, trebalo bi potražiti pomoć. Dakle, Kosmicare nudi onilne individualnu podršku svima koji se možda suočavaju sa teškim iskustvom. Takođe, kako bi se bolje prilagodio izazovima koje postavlja pandemija COVID 19, Kosmicare radi na proširenju službe za testiranje droga, koja se trenutno nudi u Lisabonu, kako bi pruđila servise osobama koje koriste droge a pripadaju vulnarebilnijim populacijama od rekreativnih korisnika.

Testiranje droga pokazalo je dobre rezultate u radu sa naglim promenama na neformalnom tržištu droga, što je dokazala nedavna opioidna kriza u Severnoj Americi. Omogućavajući korisnicima da dobrovoljno predaju uzorke na analizu, testiranje droga olakšava praćenje tržišta, prikuplja podatke o hemijskom sastavu supstanci koje cirkulišu i omogućava zdravstvenim radnicima ali i vlastima da brže izdaju upozorenja kada su potrebna. Pravovremeno otkrivanje novih supstanci na tržištu može spasiti živote i to je ono što nam trenutno treba.