Žene i upotreba droga

 
Ko su žene koje koriste droge?
Pod kategorijom žena koje koriste drogu u okviru svojih aktivnosti NVO Re Generacija posebno obraća pažnji na sledeće grupe žena:

 1. One žene koje koriste drogu u rekreativnom setingu;
 2. One žene koje injektiraju drogu i/ili su razvile zavisnost u vezi sa upotrebom droga; 
 3. Seksualne radnice koje koriste drogu 

“Telescoping” 

Kada je reč o upotrebi psihoaktivnih supstanci među koje spada i alkohol, jedna od osnovnih razlika među polovima, ogleda se u načinu na koji muškarci i žene zloupotrebljavaju supstance. Iako više muškaraca ima problema sa zloupotrebom supstanci, žene su ipak teže pogođene. Ovakava razlika u posledicama zloupotrebe supstanci naziva se „teleskopiranje“ (telescoping). 1
Teleskopiranje podrazumeva da žene počinju da koriste alkohol i droge u manjim količinama nego muškarci, zatim, ređe razvijaju zavisnost, ali kada razviju zavisnost o supstanci ona teče mnogo brže nego kod muškaraca (brže se povećava količana supstance koju koriste). 2
Sa druge strane, kada razviju zavisnost u vezi sa upotrebom droge i alkohola, žene se ređe odlučuju da poraže pomoć. Jedan od razloga zbog kojih žene teže traže pomoć je briga o deci i porodici. Takođe, žene koje koriste alkohol i drogu su izložene višestrukoj stigmatizaciji od strane društva i institucija.  3Šta je Rodno zasnovano nasilje (RZN)?

Ujedinjene Nacije su u Deklaraciji o sprečavanju nasilja nad ženama iz 1993. godine (A/RES/48/104), nasilje nad ženam definišu kao:

 • Nasilje nad ženama “označava bilo koji vid rodno zasnovanog nasilja koje rezultira ili će rezultirati fizičkom, seksualnom ili psihološkom štetom ili patnjom žena, uključujući i pretnje takvim delima, prinudu ili samovoljno lišavanje slobode, bilo da se dešava u javnom ili u privatnom životu.” 4

Rodno zasnovano nasilje (RZN) je nasilje usmereno prema određenoj osobi zbog roda te osobe, ali i nasilje koje nesrazmerno pogađa osobe ili grupe osoba određenog pola. RZN  obuhvata svako ponašanje kojim se ugrožava telesni integritet, zdravlje, ili nanosi materijalna šteta osobi, ali i sve pretnje takvim ponašanjem koje ograničavaju osobu. 5

Rodno zasnovano nasilјe obuhvata, ali nije ograničeno samo na: seksualno nasilje, seksualnu objektifikaciju, zlostavljanje, uznemiravanje, iskorišćavanje, rani ili prisilni brak, rodnu diskriminaciju, rodno ukalupljivanje, poricanje prava (npr. obrazovanja, sloboda…) i sakaćenje ženskih genitalija… 

RZN obuhvata i nasilјe u porodici/partnerskoj zajednici ili domaćinstvu, uklјučujući, fizičku i mentalnu agresiju, emocionalno i psihološko zlostavlјanje, silovanje i seksualno zlostavlјanje, incest, silovanje supružnika / partnera…  

RZN obuhvata i nasilјe do kojeg dolazi u široj zajednici, na radnom mestu, u institucijama, ali i javnim prostorima, kao i mestima noćnog života. 

Vrste nasilja: 

 1. Fizičko nasilje: svaka upotreba sile.
 1. Seksualno nasilje: uključuje seksualne radnje, prisilne seksualne odnose, dela usmerena protiv seksualnosti osobe bez pristanka, ali i trguvonu ljudima, uvrede, objektifikaciju i drugo…
 1. Emocionalno / psihološko nasilje: podrazumeva svaki vid nasilnog ponašanja koji se ogleda u pretnjama, prinudi, ucenjivanju, zastrašivanju, kontroli, ekonomskom nasilju… 

NVO Re Generacija ističe da iako rodno zasnovano nasilje nesraznerno pogađa žene, ono nije isključivo usmereno prema ženama. Takođe, skoro svaka od gorepomenutih vrsta nasilja pogađa i muškarce. 


 1. Keyes, K., Martins, S., Blanco, C., Hasin,D. (2010) Telescoping and Gender Differences in Alcohol Dependence: New Evidence From Two National Surveys. American Journal of Psychiatry 2010 167:8, 969-976
 2. https://www.sierrabythesea.com/addiction/articles/women-and-the-telescope-effect/ (februar 2021)
 3. Ibid.
 4. Generalni sekretarijat Ujedinjenih nacija (1993) Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama. A/RES/48/104 A/RES/48/104 – E – A/RES/48/104 -Desktop (undocs.org) (februar 2021)
 5. Zakon o ravnopravnosti polova, Sl. glasnik RS, br. 104/2009.