Inicijativa za bezbrižno detinjstvo

Bolesti zavisnosti – alkoholizam i zloupotreba droga, kao i posledice i uticaj na porodicu – nasilje u porodici, zapostavljanje i zanemarivanje, infektivne bolesti, komorbiditet sa mentalnim bolestima, siromaštvo i nehemijske zavisnosti (kockanje, internet) roditelja može imati ozbiljan uticaj na rani razvoj dece. Mnoga deca roditelja koji upotrebljavaju psihoaktivne supstance imaju zajedničke simptome kao što su nisko samopoštovanje, usamljenost, osećaj krivice, osećanje bespomoćnosti, strah od napuštanja, depresiju. Deca često mogu osećati odgovornost za probleme svojih roditelja, ili misle da su oni uzrok problema. Često doživljavaju visok nivo napetosti i stresa. Mala deca mogu biti sklona čestim noćnim morama, noćnim mokrenjem i plačem. Takođe, često nemaju prijatelje i plaše se da idu u obdanište/školu. Starija deca mogu ispoljiti simptome depresije, kao što su opsesivna stanja – perfekcionizam, gomilanje, osamljivanje, ili su pak preterano samosvesna. Studije pokazuju da deca roditelja koji koriste psihoaktivne supstance, osećaju da su drugačija od druge dece, razvijaju lošu samopercepciju, u kojoj liče svoje roditelje, što može dovesti do reprodukcije neželjenog ponašanja roditelja – bolesti zavisnosti i drugih oblika rizičnog ponašanja. Kod dece alkoholičara, u adolescentnom periodu mogu se razviti i fobije. Istraživanja su pokazala da je neophodno povećati obim i dostupnost preventivnih programa kroz saradnju državnog i civilnog sektora, unaprediti saradnju ustanova u kojima deca borave i roditelja, kao i promovisati rad savetovališta kako za decu tako i za roditelje.

Ovaj projekat NVO Re Generacija je sprovela tokom 2014 godine sa opštim ciljem unapređenja saradnje medicinskih sestara vaspitača i vaspitača sa
roditeljima dece koja se nalaze pod povećanim rizikom.

Specifični ciljevi projekta su se odnosili na:

  • Podizanje kapaciteta zaposlenih u Predškolskim ustanovama „Čukarica“, za rad sa decom i njihovim porodicama koji se nalaze u povećanom riziku
  • Procenu rizika među decom koja borave u predškolskoj ustanovi

Ovaj projekat sproveden je u partnerstvu sa predškolskom ustanovom „Čukarica“ a finansiran je od strane Sektretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda.