Mladi za mlade da zajedno rade

Da li radiš u omladinskoj organizaciji i u svom radu dolaziš u dodir sa mladima koji posećuju klubove, žurke i festivale, gde možda i koriste psihoaktivne supstance ili se upuštaju u druga rizična ponašanja? Da li te zanimaju načini na koje im možeš pružiti pomoć i podršku koje su im potrebne? Da li želiš da se uključiš u procese kreiranja javnih politika koje se odnose na mlade kako bi pomogao/la da se poboljša njihova bezbednost i odgovor na njihove potrebe? Zato je tu novi projekat koji NVO Re Generacija s ponosom najavljuje, a sprovodi ga uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Erasmus+ program i u partnerstvu sa Udrugom Terra iz Rijeke (Hrvatska) i HOPS iz Skopja (Severna Makedonija). 

Veliki broj mladih učestvuje u noćnom životu, posećujući brojne klubove, žurke i muzičke festivale, gde su svakodnevno izloženi različitim dodatnim i/ili povećanim zdravstvenim, socijalnim i pravnim rizicima u odnosu na njihove vršnjake koji ne posećuju ove događaje. Organizacija koje pružaju potrebnu pomoć i podršku ovoj grupi mladih na našem prostoru je malo i ima ograničene resurse i ograničavajući pravno-politički okvir u kom funkcioniše, a većina nema specijalizovane programe namenjene ovim mladima. 

Upravo zato cilj ovog projekta jeste podizanje kapaciteta i kompetencija regionalnih omladinskih organizacija koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i/ili koriste droge, odnosno mladima u riziku i marginalizovanim ili ranjivim grupama mladih, za participaciju u omladinskim politikama i zagovaranje za reformu javnih politika. U tome će nam pomoći prvenstveno razmena iskustava i međusobno podizanje kapaciteta organizacija koje se bave sličnom tematikom na regionalnom nivou, zbog čega ovaj projekat sprovodimo u partnerstvu sa Udrugom Terra i organizacijom HOPS!

Ciljeve projekta ćemo dostići kroz sledeće aktivnosti:

  • Istraživanje paralelno sprovedeno od strane partnerskih organizacija na projektu, u okviru kog će, osim pregleda dostupnih podataka, biti prikupljeni kvantitativni i kvalitativni podaci kroz upitnik za mlade i fokus grupe sa donosiocima odluka i predstavnicima organizacija koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu, uz pomoć kog ćemo steći potpuniju i jasniju sliku o odnosu između potreba mladih koji učestvuju u noćnom životu i izazova s kojima se oni susreću, radu i programima organizacija mladih i za mlade s kojima oni dolaze u dodir i javnim politikama koje se tiču ove grupe mladih i/ili rada omladinskih organizacija;
  • Trening posvećen konceptima bezbednosti u noćnom životu za partnerske organizacije na projektu, na kom će biti obrađeni osnovni pojmovi i prakse kada je reč o radu sa mladima koji učestvuju u noćnom životu;
  • Trening posvećen razmeni iskustava i učešću u procesima donošenja odluka za partnerske organizacije na projektu, na kom će biti predstavljeni pravno-politički okviri u kojima funkcionišu organizacije koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu, mehanizmi kreiranja javnih politika i prostor za učešće organizacija civilnog društva u tom procesu, ali i principi zagovaranja za bezbednost marginalizovanih grupa;
  • Izrada Priručnika za participaciju u omladinskim politikama namenjen organizacijama koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i/ili koriste psihoaktivne supstance, odnosno mladima u riziku i marginalizovanim grupama mladih, a u kom će biti sažeti uvidi dobijeni kroz sve prethodne aktivnosti na projektu; 
  • Sprovođenje kampanje koja će ciljne grupe, ali i širu javnost, bliže upoznati sa temom i značajem projekta, njegovim ciljevima, aktivnostima i postignutim rezultatima, a u okviru koje će im takođe biti pružena prilika da se uključe i daju svoj doprinos različitim oblicima učešća u projektnim aktivnostima.

Ako već nisi, obavezno uključi obaveštenja za naše objave, jer te uskoro čeka mnogo informacija o ovom projektu i njegovoj temi. 

Finasirano sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.