Bolji pristup za bolju poziciju

Kada pristupa zdravstvenim ili socijalnim uslugama, veliki broj mladih u Srbiji redovno se susreće sa diskiminacijom, nasiljem i kršenjem ljudskih prava, bilo na osnovu uzrasta bilo na osnovu neke lične karakteristike. Diskriminaciji i nasilju naročito su izloženi mladi pod povećanim rizikom, odnosno mladi iz marginalizovanih i osetljivih društvenih grupa, zbog svog alternativnog identiteta ili životnog stila. Međutim, većina mladih koji dožive diskriminaciju ili nasilje ovo iskustvo ne prijave – a oni koji ga prijave, obrate se najčešće nekoj nevladinoj organizaciji ili zaštitniku građana. 

 

Zbog stigme, diskriminacije i nasilja sa kojima se suočavaju, mladi iz marginalizovanih društvenih grupa često ne poznaju kanale kojima mogu potražiti pomoć ili podršku ili se snebivaju da iskoriste kanale koji su im poznati. Kako sistem zdravstvene i socijalne zaštite, kao ni druge državne institucije, mladi iz marginalizovanih grupa mahom ne doživljavaju kao resurs koji im je na raspolaganju i koji će im pomoći, neophodno je da organizacije civilnog društva koje rade specifično sa različitim ranjivim i marginalizovanim grupama mladih budu uključene u proces povezivanja ovih mladih sa postojećim resursima u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kao posrednik u koga ove zajednice imaju poverenja. 

Zato NVO Re Generacija pokreće projekat koji za cilj ima osnaživanje i podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva za rad sa mladima pod povećanim rizikom, uz naglasak na pravima i pristupu uslugama. Ovaj cilj biće postignut pomoću sledećih aktivnosti koje će biti sprovedene u okviru projekta: 

  • Osmišljavanje i držanje obuke za predstavnike organizacija civilnog društva na temu rada sa mladima u riziku, uz naročit fokus na prava mladih i njihov pristup uslugama
  • Stvaranje i deljenje publikacije koja će sadržati smernice za rad sa mladima u riziku, uz naročit fokus na prava mladih i njihov pristup uslugama
  • Uspostavljanje i sprovođenje usluge web outreach konsultacija i upućivanja za mlade u riziku, uz naročit fokus na prava mladih i njihov pristup uslugama
  • Sprovođenje kampanje podizanja svesti o diskriminaciji, stigmi i nasilju s kojima se susreću mladi iz marginalizovanih i ranjivih zajednica i problema do kojih oni dovode

Ako se slažeš da je ovo izuzetno bitna tema kojoj moramo ozbiljno i odgovorno pristupiti, obavezno uključi obaveštenja za naše objave, jer uskoro sledi još mnogo informacija o ovom projektu i njegovoj temi!

Projekat je podržala Evropska omladinska fondacija (European Youth Foundation) kroz Savet Evrope.

Da se razumemo u startu

Glavna tema našeg projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” jesu diskriminacija, nasilje i kršenje ljudskih prava s kojima se susreću mladi iz marginalizovanih i osetljivih

PROČITAJ VIŠE »